Tříkomorový septik

Biologický septik plní funkci mechanicko-biologického předčištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod.

Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná.
Za septik se doporučuje osadit zemní filtr jako další stupeň čištění odpadní vody.
Dílce jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu.

Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.

Betonové prvky jsou vyrobeny z SCC betonů, což zaručuje jejich vysokou životnost, těsnost a přesnost každého kusu.

Kvalita vyčištěné odpadní vody na odtoku za zemním filtrem

Dosahované hodnoty vyčištěné odpadní vody na odtoku při správně provozovaném septiku a dočištěním na zemním pískovém filtru a přípustné hodnoty dle NV č. 416/2010

Popis a funkce tříkomorového septiku

Septiky jsou vyráběny jako podzemní betonové nádrže z SCC betonu třídy C40/50. Biologický septik je vyroben jako tříkomorová nádrž, kde dochází v jednotlivých komorách k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Rozdělovací stěny s prostupy z polypropylénových ploten rozděluje nádrž na tři stejné komory. Vstupní otvor DN 1000 umožňuje kontrolu stavu v septiku a přístup k odčerpání kalu z jednotlivých komor.K zakrytí nádrže slouží v typovém provedení plastový pochůzný poklop.

V případě velkého výškového rozdílu mezi dnem nátokového potrubí lze na zákrytovou, železobetonovou desku sestavit nástavbu z typových šachtových skruží. Při osazení septiku do pojížděných ploch je možno využít šachtový kónus a poklop DN 625 potřebné vyšší únosnosti. Na odtoku je proveden norný přepad, kde je možno odebírat vzorky odpadní vody. Nátok a odtok je proveden, dle požadavku na kanalizační potrubí DN 150.

Betonový septik lze použít i do prostředí s vysokou hladinou spodní vody. Celková pevnost nádrže a zákrytové desky dovoluje zabudovat septik do pojížděných ploch.

Dosažené hodnoty pouze s filtrem

Účinnost čištění septiku

Dosahované hodnoty účinnosti čištění odpadních vod při správně provozovaném septiku.

Osazení septiku do terénu

Pro osazení septiku se provede stavební jáma o půdorysných rozměrech – průměr nádrže + min 20 cm a hloubce v závislosti na hloubce nátokové kanalizace. Je nutné počítat s tím, že na zhutněné dno stavební jámy je nutné provést zhutněný vodorovný podsyp ze zhutnitelného kameniva výšky 200 mm. Nádrž septiku se osadí do jámy a provede se postupný, rovnoměrný a zhutněný obsyp a zásyp po obvodě nádrže vytěženou zeminou o menší zrnitosti.

Provozování septiku

Doporučuje se min. 1x za tři měsíce provést vizuální kontrolu hladin v septiku, příp. odstranit plovoucí nečistoty v poslední komoře a norném přepadu. Při běžném provozním zatížení provést vyčerpání obsahu jednotlivých komor min. 1x ročně, např. cisternovým vozem a likvidovat vhodným způsobem v souladu s platnou legislativou, např. odvozem na větší ČOV nebo využit v zemědělství. Při vyklízení septiku se ponechá v komorách na dně vrstva cca 0,15 m vyhnilého kalu jako očkovací kal.